تخریب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سزای سؤال خصوصی كردن، جواب عمومی دادن است؛ پاسخی از جنس پرسش! ـ شما در جبهه مشغول چه كاری هستی! ـ تخریب
سزای سؤال خصوصی كردن، جواب عمومی دادن است؛ پاسخی از جنس پرسش!
ـ شما در جبهه مشغول چه كاری هستی!
ـ تخریب