تحت الحفظ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
زمستان بود. برای جلوگیری از وارد شدن آب باران به داخل سنگر و در عین حال ذخیره كردن آن برای نظافت و دست شویی، با لودر گودالی به عمق دو متر نزدیك سنگر ایجاد كردیم و به این ترتیب، مشكل مصرف آب روزانۀ ما برطرف شد.
زمستان بود. برای جلوگیری از وارد شدن آب باران به داخل سنگر و در عین حال ذخیره كردن آن برای نظافت و دست شویی، با لودر گودالی به عمق دو متر نزدیك سنگر ایجاد كردیم و به این ترتیب، مشكل مصرف آب روزانۀ ما برطرف شد.