تانك بولدوزر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
روزی دو بولدوزر در پشت خاكریز گیر كرده بودند برای این كه بتوانیم با خیال راحت آنها را نجات دهیم، بچه ها تانك سوخته ای را با دستگاهی دیگر یدك كشیدند و آن را دورتر از منطقه قرار دادند تا عراقی تانك را می زدند، بولدوزرها نجات یافتند.
روزی دو بولدوزر در پشت خاكریز گیر كرده بودند برای این كه بتوانیم با خیال راحت آنها را نجات دهیم، بچه ها تانك سوخته ای را با دستگاهی دیگر یدك كشیدند و آن را دورتر از منطقه قرار دادند تا عراقی تانك را می زدند، بولدوزرها نجات یافتند.