تابلوی لیوانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در هور داخل نیزارها مستقر بودیم. قایق تداركات باید غذا و آذوقه و مهمات ما را درمسیری آبی تا چند كیلومتری سنگرمی آورد و از آن جا به بعد وسایل با بلم تا سنگر حمل می شد. چون مسیر خیلی پیچ درپیچ وشبیه هم بود، بچه ها لیوان های پلاستیكی قرمزی را درمسیر راه آبی […]
در هور داخل نیزارها مستقر بودیم. قایق تداركات باید غذا و آذوقه و مهمات ما را درمسیری آبی تا چند كیلومتری سنگرمی آورد و از آن جا به بعد وسایل با بلم تا سنگر حمل می شد. چون مسیر خیلی پیچ درپیچ وشبیه هم بود، بچه ها لیوان های پلاستیكی قرمزی را درمسیر راه آبی با فواصل مختلف به نی ها وصل كرده بودند تا مطمئن شوند، تداركاتی ها آن ها را پیدا می كنند وسر درگم نمی شوند.