بچه ها ببندید

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یالله یالله؛ ببندید مؤمنین، ببندید. بعضی بچه ها هم وسواس به خرج می دادند و هی به چپ و راست نفر جلوی خودشان نگاه می كردند. آقا هم ماشاالله مثل فرفره حمد را خوانده و به سوره رسیده بود. در حالی كه همه در التهاب و اضطراب رسیدن به جماعت و قامت بستن و ملحق […]
یالله یالله؛ ببندید مؤمنین، ببندید. بعضی بچه ها هم وسواس به خرج می دادند و هی به چپ و راست نفر جلوی خودشان نگاه می كردند. آقا هم ماشاالله مثل فرفره حمد را خوانده و به سوره رسیده بود. در حالی كه همه در التهاب و اضطراب رسیدن به جماعت و قامت بستن و ملحق شدن به بقیه بودند و از هر گوشه ای بانگ ببندید ببندید بلند بود، یك نفر هم پیدا می شد كه بدون هیچ حركت غیر عادی و واكنشی خاص با همان وزن و لحن خاص در ادامه آن ببندید ببندید ها اضافه كرد: خالی! و بچه ها لبخند زنان تكبیرة الاحرام را می گفتند و ولو در ركوع هم كه شده بود به آقا می رسیدند.