بچه های امام حسین(ع)

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از عملیات برگشته بودیم. در این فاصله، گردان امام حسین(ع) در چادرهای ما مستقر شده بودند. اولین كسی كه داخل چادر شد و چشمش افتاد به بچه های گردان، بی اختیار صدا زد:«بچه های امام حسین در چادر ما هستند». سایر برادران گفتند:« مواظبشان باش نروند تا بیاییم».
از عملیات برگشته بودیم. در این فاصله، گردان امام حسین(ع) در چادرهای ما مستقر شده بودند. اولین كسی كه داخل چادر شد و چشمش افتاد به بچه های گردان، بی اختیار صدا زد:«بچه های امام حسین در چادر ما هستند». سایر برادران گفتند:« مواظبشان باش نروند تا بیاییم».