بپرید بالا

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
همه را جمع كرد داخل میدان صبحگاه و خودش ایستاد وسط؛ یعنی چه می خواست بكند؟ اولین بار بود كه تنبیه می شدیم. برخوردش طوری نبود كه بشود حدس زد شوخی می كند. نگران بودیم، چون وضع با همیشه خیلی توفیر می كرد:«به فرمان من! بپرید بالا». همه پریدیم بالا. گفت : «نشد؛ بپرید بالا […]
همه را جمع كرد داخل میدان صبحگاه و خودش ایستاد وسط؛ یعنی چه می خواست بكند؟ اولین بار بود كه تنبیه می شدیم. برخوردش طوری نبود كه بشود حدس زد شوخی می كند. نگران بودیم، چون وضع با همیشه خیلی توفیر می كرد:«به فرمان من! بپرید بالا». همه پریدیم بالا. گفت : «نشد؛ بپرید بالا و تا نگفتم سه، نیایید پایین!» كه دوباره اخم ها یكی ، یكی باز شد و دیدیم او اگر بخواهد هم نمی تواند عصبانی شود.