بوی گند باروت!

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ كردستان برای تأمین جاده رفته بودیم . اوایل حضورم در منطقه بود و سخت عشق تیراندازی داشتم. به بهانۀ كوچكی شروع می كردم شلیك كردن. یكی از آن دفعات فرمانده كه صدای تیر را شنید به محل آمد وشروع به پرس و جو كرد كه چه كسی و چرا تیراندازی كرده است و […]
در منطقۀ كردستان برای تأمین جاده رفته بودیم . اوایل حضورم در منطقه بود و سخت عشق تیراندازی داشتم. به بهانۀ كوچكی شروع می كردم شلیك كردن. یكی از آن دفعات فرمانده كه صدای تیر را شنید به محل آمد وشروع به پرس و جو كرد كه چه كسی و چرا تیراندازی كرده است و چون جوابی نشنید خواست با بو كردن لولۀ اسلحۀ افراد حاضر در محل خاطی را شناسایی كند. من هم بلافاصله لولۀ كلاش را كود حیوانی كه آن اطراف بود فرو كردم. بوی كود بر بوی باروت غلبه كرد و در امان ماندم.