بوی سیر واقعی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در خط مقدم فاو، بچه ها سر آر.پی.جی. را باز می كردند و داخل آن سیر می ریختند و سپس شلیك می كردند. بر اثر انفجار و گرما،بوی تند سیر فضا را می پوشاند و عراقی ها ترسان از این كه ایران شیمیایی زده است به تكاپو می افتادند.
در خط مقدم فاو، بچه ها سر آر.پی.جی. را باز می كردند و داخل آن سیر می ریختند و سپس شلیك می كردند. بر اثر انفجار و گرما،بوی تند سیر فضا را می پوشاند و عراقی ها ترسان از این كه ایران شیمیایی زده است به تكاپو می افتادند.