به جای گلوله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مسئولیت ها را بین بزرگترها و جان و جثه دارها تقسیم می كردند و سر كوچكترها معمولاً بی كلاه می ماند. وقتی برادری را با «هیكل تداركاتی»! آر.پی.جی. زن می كردند لابد مردی كوچك با «هیكل عقیدتی» و ضعیف و نحیف خدمۀ او می شد تا برای او گلولۀ اسلحه را آماده كند، گلوله ای […]
مسئولیت ها را بین بزرگترها و جان و جثه دارها تقسیم می كردند و سر كوچكترها معمولاً بی كلاه می ماند. وقتی برادری را با «هیكل تداركاتی»! آر.پی.جی. زن می كردند لابد مردی كوچك با «هیكل عقیدتی» و ضعیف و نحیف خدمۀ او می شد تا برای او گلولۀ اسلحه را آماده كند، گلوله ای كه چیزی از قد و قامت او كمتر نبود.
ـ فرمانده عجب مرد قوی و قدرتمندی را برای كمك آر.پی.جی. انتخاب كرده است!
ـ باید خیلی هم خوشحال باشی ، چون وقتی گیر افتادی و مهمات كم آوردی می توانی از من به جای گلوله استفاده كنی و مرا جلوی تانك بفرستی، با این تفاوت كه اگر نشانه گیری ات خوب هم نباشد من به تانك اصابت می كنم، منتها باید خیلی مواظب باشی كه تركش من به خودت نخورد!