بهشت موعود

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقت صبحگاه بود؛ بوی عملیات و چلوكباب! می آمد. بازار شفاعت خواهی و حلالیت طلبی داغ بود و همه سعی می كردند تا تنوز از نفس نیفتاده نان خود را بچسبانند. فرمانده هم از این امر مستثنا نبود. ـ برادرا اگر كسی شهید شد، ما را هم با خود به بهشت ببرد. ـ حاجی جا […]
وقت صبحگاه بود؛ بوی عملیات و چلوكباب! می آمد. بازار شفاعت خواهی و حلالیت طلبی داغ بود و همه سعی می كردند تا تنوز از نفس نیفتاده نان خود را بچسبانند. فرمانده هم از این امر مستثنا نبود.
ـ برادرا اگر كسی شهید شد، ما را هم با خود به بهشت ببرد.
ـ حاجی جا نداریم ظرفیت تكمیل است. تا حالا كجا بودی؟