بند پوتین و قمقمه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یك بار كه با بی آبی مواجه شدیم در جست و جوی آب آشامیدنی در اطراف خاكریز به چاه عمیقی برخوردیم اما هیچ وسیله ای برای كشیدن آب از چاه نداشتیم . فكری به ذهنم خطور كرد. بندهای پوتین هایمان را باز كردیم و به هم گره زدیم و قمقمه را به آن آویختیم و […]
یك بار كه با بی آبی مواجه شدیم در جست و جوی آب آشامیدنی در اطراف خاكریز به چاه عمیقی برخوردیم اما هیچ وسیله ای برای كشیدن آب از چاه نداشتیم . فكری به ذهنم خطور كرد. بندهای پوتین هایمان را باز كردیم و به هم گره زدیم و قمقمه را به آن آویختیم و به این ترتیب از چاه آب برداشتیم.