بند پوتین، شریان بند

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقه بارها پیش می آمد كه امدادگران برای جلوگیری از خون ریزی محل جراحت را با بند پوتین (به جای تورنیكت) می بستند و منتظر لوازم بهتر و بیش تر نمی شدند.
در منطقه بارها پیش می آمد كه امدادگران برای جلوگیری از خون ریزی محل جراحت را با بند پوتین (به جای تورنیكت) می بستند و منتظر لوازم بهتر و بیش تر نمی شدند.