بند شلوار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعضی از بچه های بسیجی وقتی اسرای عراقی را پشت خط می آوردند، بند شلوار آن ها را قیچی می كردند تا به ناگزیر دستشان به شلوارشان بند باشد و فرصت و جرأت دفاع از خود و حمله به رزمندگان را نداشته باشند.
بعضی از بچه های بسیجی وقتی اسرای عراقی را پشت خط می آوردند، بند شلوار آن ها را قیچی می كردند تا به ناگزیر دستشان به شلوارشان بند باشد و فرصت و جرأت دفاع از خود و حمله به رزمندگان را نداشته باشند.