بلبلیش كه بلبلی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از حق نگذریم صدای خوبی داشت. وقتی می خواند لذت می بردیم اما وانمود می كردیم كه دوست نداریم بخواند. به این نحو كه می گفتیم :«از صدات خوشت میاد؟ برو بیرون چادر، آن طرف خاكریز برای سربازهای عراقی بخوان!» و او می گفت:«چقدر ناشكر هستید؛ مثل بلبل برایتان می خوانم، آن وقت شما این […]
از حق نگذریم صدای خوبی داشت. وقتی می خواند لذت می بردیم اما وانمود می كردیم كه دوست نداریم بخواند. به این نحو كه می گفتیم :«از صدات خوشت میاد؟ برو بیرون چادر، آن طرف خاكریز برای سربازهای عراقی بخوان!» و او می گفت:«چقدر ناشكر هستید؛ مثل بلبل برایتان می خوانم، آن وقت شما این حرف ها را می زنید؟» یكی از بچه ها در جوابش می گفت:«بلبلیش كه بلبلی، ولی هنوز پر در نیاوردی».