بزغاله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
رفته بودیم رزم شبانه، یك مرتبه دیدم ته ستون همهمه است و ستون كش با یكی از برادران بگو مگو می كند. ته توی قضیه را در آوردیم معلوم شد سر ستون ایشان پیام داده كه پیش روی ما دره است مواظب باشید، بعد پیام به وسط ستون كه رسید شد بره! یعنی جلو بره […]
رفته بودیم رزم شبانه، یك مرتبه دیدم ته ستون همهمه است و ستون كش با یكی از برادران بگو مگو می كند. ته توی قضیه را در آوردیم معلوم شد سر ستون ایشان پیام داده كه پیش روی ما دره است مواظب باشید، بعد پیام به وسط ستون كه رسید شد بره! یعنی جلو بره است حواستان جمع باشد و جالب تر این كه همین بره را هم در آخر ستون بچه هایی كه منتظر فرصت های طلایی بودند تبدیل كردند به بزغاله!