برگ های پراكنده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برگ های درخت خرما را می كندیم و خشك می كردیم. بعد آن ها را در نقاط مختلف پراكنده می كردیم تا هنگام وارد شدن دشمن، صدای پای آن ها به گوش برسد.
برگ های درخت خرما را می كندیم و خشك می كردیم. بعد آن ها را در نقاط مختلف پراكنده می كردیم تا هنگام وارد شدن دشمن، صدای پای آن ها به گوش برسد.