برف آب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در شرایط كوهستانی قلاویزان آوردن آب در زمستان حتی با استفاده از چهار پا عملی سخت طاقت فرسا بود. برای حل كردن مشكل آب نیم تنۀ تانكر آبی را كه در بمباران شكل قیفی لبه تیز به خود گرفته بود، روی شكویی به شكل چهار پایه ثابت كردیم و از مناطق برف گیر، برف می […]
در شرایط كوهستانی قلاویزان آوردن آب در زمستان حتی با استفاده از چهار پا عملی سخت طاقت فرسا بود. برای حل كردن مشكل آب نیم تنۀ تانكر آبی را كه در بمباران شكل قیفی لبه تیز به خود گرفته بود، روی شكویی به شكل چهار پایه ثابت كردیم و از مناطق برف گیر، برف می آوردیم و در آن انباشته می كردیم و سپس با چراغ پریموس آن را حرارت می دادیم برف آب ها را برای آشامیدن و نظافت و استحمام در اختیار بچه ها قرار می دادیم.