برادرا رازی اند

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
فرمانده گردان خوب دوستان را توجیه كرد؛ همه آمادۀ عزیمت بودند. برای اینكه هر چه با نشاط تر دست به كار شوند و اطمینان حاصل كنند كه بچه ها از طرح مسئله راضی هستند رو به آن ها كرد گفت:«برادران ان شاءالله كه همه رازی اند؟» همه جواب دادند:«بـ … له» و او اضافه می […]
فرمانده گردان خوب دوستان را توجیه كرد؛ همه آمادۀ عزیمت بودند. برای اینكه هر چه با نشاط تر دست به كار شوند و اطمینان حاصل كنند كه بچه ها از طرح مسئله راضی هستند رو به آن ها كرد گفت:«برادران ان شاءالله كه همه رازی اند؟» همه جواب دادند:«بـ ... له» و او اضافه می كرد:«اگر رازی بودید كاشف الكل بودید».