با سه سوت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعد از طی دورۀ آموزش و قبل از اعزام به مرخصی رفتیم. منزل یكی از اقوام كه پسرش با من هم دوره بود. مادرش پرسید:«در آموزش به شما چه یاد داده اند؟» گفتم:«چطور مگر؟» گفت:«این پسر ما یك سوت دست گرفته و می گوید با یك سوت سفره را پهن می كنی، سوت دیگر را […]
بعد از طی دورۀ آموزش و قبل از اعزام به مرخصی رفتیم. منزل یكی از اقوام كه پسرش با من هم دوره بود. مادرش پرسید:«در آموزش به شما چه یاد داده اند؟» گفتم:«چطور مگر؟» گفت:«این پسر ما یك سوت دست گرفته و می گوید با یك سوت سفره را پهن می كنی، سوت دیگر را كه زدم چایی می آوری و سوت سوم باید لحاف تشكم را پهن كرده باشی! غیر از اینها به شما چیز دیگری یاد نداده اند!»