باند باروتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در خط قلاویزان – مهران مدتی مسئول پدافند خط بودیم . جند خمپارۀ ٦٠ پیدا كردیم، اما خرج آن ها در دسترس نبود، برای حل این مشكل باید داخل باند زخم را با باروت پر و به شكل خرج برای خمپاره از آن استفاده می كردیم . وقت خمپاره شلیك می شد، صدای خمپارۀ ٨٢ […]
در خط قلاویزان – مهران مدتی مسئول پدافند خط بودیم . جند خمپارۀ ٦٠ پیدا كردیم، اما خرج آن ها در دسترس نبود، برای حل این مشكل باید داخل باند زخم را با باروت پر و به شكل خرج برای خمپاره از آن استفاده می كردیم . وقت خمپاره شلیك می شد، صدای خمپارۀ ٨٢ می داد و بُرد آن هم بسیار افزایش یافته بود .