بافندگی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بافتن انواع سبد و سایبان و حصیر با استفاده از چولانه های هورالعظیم در میان رزمندگان خیلی شایع بود. بعضی كه با حوصله تر بودند قفس پرندگان را نیز با آن می ساختند.
بافتن انواع سبد و سایبان و حصیر با استفاده از چولانه های هورالعظیم در میان رزمندگان خیلی شایع بود. بعضی كه با حوصله تر بودند قفس پرندگان را نیز با آن می ساختند.