باشه ، می فرستیم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بندۀ خدا نمی دانست قضیه چیست. تو حال خودش بود كه پشت سری اش با دست زد روی شانه اش و گفت:« اخوی برای رفع همهمه اگر زحمت نیست بگو بچه ها یك صلوات بفرستند». او كه نمی دانست سنت صلوات فرستادن در آن گروهان به چه نحو است بلند شد و گفت:«برادرا توجه كنند(همه […]
بندۀ خدا نمی دانست قضیه چیست. تو حال خودش بود كه پشت سری اش با دست زد روی شانه اش و گفت:« اخوی برای رفع همهمه اگر زحمت نیست بگو بچه ها یك صلوات بفرستند». او كه نمی دانست سنت صلوات فرستادن در آن گروهان به چه نحو است بلند شد و گفت:«برادرا توجه كنند(همه ساكت شدند) برای سلامتی خودتان یك صلوات بلند بفرستید ». بچه همه با هم، بلند و كشیده، مثل همیشه در جواب گفتند:« باشه، می فرستیم».