باستانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
روایت اول: درتیپ زرهی ٢٠ رمضان ، قبل ازعملیات والفجر درجفیر برادران برای اولین بار با پوكۀ توپ به شماره ها و اندازه های مختلف میل ورزش باستانی درست كردند. این ورزش تا حد لشكر و قرارگاه توسعه یافت. روایت دوم: در اوضاع و احوالی كه سخت نیاز به تحرك بود كاستی های لو ازم […]
روایت اول:
درتیپ زرهی ٢٠ رمضان ، قبل ازعملیات والفجر درجفیر برادران برای اولین بار با پوكۀ توپ به شماره ها و اندازه های مختلف میل ورزش باستانی درست كردند. این ورزش تا حد لشكر و قرارگاه توسعه یافت.

روایت دوم:
در اوضاع و احوالی كه سخت نیاز به تحرك بود كاستی های لو ازم جنگی نمود نداشت. بعضی باستانی كار می كردند درحالی كه قابلمۀ غذا ضربشان بود و تفنگ میل و تخته ی شنایشان و قبضۀ آر.پی.جی. كباده شان. از پوكۀ توپ ١٠٦ میل درست می كردیم، دسته ای به آن جوش می دادیم و اگر قابلمۀ غذا نبود منبع آبی را كه با تركش ضد هوایی آبكش شده و بلا استفاده بود طبل می كردیم و به هر ترتیب، خودمان را حركت می دادیم.