بازیافت پوكه ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در فاو محلی بود كه قبلاً توپ خانۀ ١٠٥ در آن جا موضع داشت و مقدار زیادی پوكۀ گلولۀ توپ و خرج های انفجار اضافی در آن جا ریخته بود . با چند نفراز بچه ها به آن جا رفتیم. پوكه های توپ را از پهلو سوراخ و داخل پوكه را پر از خرج كردیم […]
در فاو محلی بود كه قبلاً توپ خانۀ ١٠٥ در آن جا موضع داشت و مقدار زیادی پوكۀ گلولۀ توپ و خرج های انفجار اضافی در آن جا ریخته بود . با چند نفراز بچه ها به آن جا رفتیم. پوكه های توپ را از پهلو سوراخ و داخل پوكه را پر از خرج كردیم . سپس در پوكه را كوبیدیم تا محكم بسته شود. یك نوار از خرج پرتاب آر.پی .جی را در سوراخ پهلوی پوكه گذاشتیم و آتش زدیم تا آرام بسوزد و به داخل پوكه برسد. به محض دسیدن آتش به داخل پوكه تمام خرج های داخل آن یك باره آتش می گرفت و با صدای مهیبی مانند صدای گلولۀ توپ منفجر می شد . البته قبل از انفجار مقداری خاك روی پوكه می ریختیم تا انفجار یك گلوله توپ حقیقی تداعی شود.