باتری ضعیف شد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
او شعار می داد و بچه ها جواب می دادند؛ حسابی خسته شده بود؛ سعی می كرد نشان ندهد كه خسته شده است و دیگر نمی تواند ادامه بدهد. دلش می خواست بچه ها كوتاه بیایند و بگویند بس است و بچه ها كه دست او را خوانده بودند و مرتب جواب می دادند و […]
او شعار می داد و بچه ها جواب می دادند؛ حسابی خسته شده بود؛ سعی می كرد نشان ندهد كه خسته شده است و دیگر نمی تواند ادامه بدهد. دلش می خواست بچه ها كوتاه بیایند و بگویند بس است و بچه ها كه دست او را خوانده بودند و مرتب جواب می دادند و به روی خودشان هم نمی آوردند. بالاخره كار به جایی رسید كه او وسط كار حرفش قطع شد؛ بچه ها هركدام شروع كردند به شوخی كردن؛ یكی می گفت:«باتری ضعیف شد» دیگری می گفت:«نه بابا برق رفت» و دیگری اضافه می كرد:«احتمالاً نوار كش آمده یا پاره شده است».