ایجاد ارتباط و شیوه های آن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اعلام آمادگی برای مقابله با تحركات دشمن، پیدا كردن یكدیگر در بحبوحۀ نبرد ، اطلاع یافتن از صحت و سلامت و وضعیت هم و در جریان مطالب مهم قرار گرفتن به دیگران اطلاع دادن از جمله زمینه های ارتباط گیری و روابط عمومی غیر حضوری بود. اتصال برقی وقتی در سنگر نگهبانی بودم و می […]
اعلام آمادگی برای مقابله با تحركات دشمن، پیدا كردن یكدیگر در بحبوحۀ نبرد ، اطلاع یافتن از صحت و سلامت و وضعیت هم و در جریان مطالب مهم قرار گرفتن به دیگران اطلاع دادن از جمله زمینه های ارتباط گیری و روابط عمومی غیر حضوری بود.
اتصال برقی
وقتی در سنگر نگهبانی بودم و می خواستم پست بعدی را بیدار كنم به ابتكار خود دو سر سیمی را كه قبلاً به پای او وصل كرده بودم به باتری بی سیم وصل می كردم. برق خفیفی در طول سیم جریان پیدا می كرد و باعث بیدار شدن شخص می شد و او به سنگر نگهبانی می آمد .
ارتباط راه دور
ما آنتن بی سیم را به چوب بلندی می بستیم و با سیم جنگی به بی سیم داخل سنگر ربطش می دادیم و به این شیوه با راه های دور صحبت می كردیم .
سوت ارتباطی
در هورالهویزه و هور العظیم بچه ها با استفاده از ساقۀ نی ها و چولانه های سبز كه به وفور در دسترس بود، سوتی ساختند كه صدای زیر و نازكی داشت و با دمیدن در آن، با هم ارتباط می گرفتند و اخبار را رد و بدل می كردند.