اولین گزارش استفاده از سلاح شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
به دنبال كاربرد سلاح های شیمیایی از طرف رژیم عراف در جنگ تحمیلی و تقاضای مكرر جمهوری اسلامی ایران از دبیر كل سازمان ملل متحد برای بازدید از آثار كاربرد سلاح های شیمیایی و نیز در پی اعزام مجروحان سلاح های شیمیایی به كشورهای اروپایی (فوریه ١٩٨٤) و انجام آزمایش های پزشكی صحت گفته های […]
به دنبال كاربرد سلاح های شیمیایی از طرف رژیم عراف در جنگ تحمیلی و تقاضای مكرر جمهوری اسلامی ایران از دبیر كل سازمان ملل متحد برای بازدید از آثار كاربرد سلاح های شیمیایی و نیز در پی اعزام مجروحان سلاح های شیمیایی به كشورهای اروپایی (فوریه ١٩٨٤) و انجام آزمایش های پزشكی صحت گفته های دولت ایران راتأیید كرد.میزان رسوایی دولت عراق به حدی رسید كه سازمان ملل نتوانست بی تفاوت بماند و دبیر كل، هیأتی را برای بررسی به ایران گسیل داشت. این هیأت از ٢٢ تا٢٩ اسفند ١٣٦٢ از ایران بازدید كرد و در گزارش خود اعلام نمود كه در جنگ عراق علیه ایران،گاز«خردل» و عنصر مؤثر بر اعصاب به نام«تابون» مورد استفاده قرار گرفته است.
بنا به درخواست مجدد ایران در ٢٣ بهمن ماه ١٣٦٤ دبیر كل، هیأت كارشناسی سازمان ملل را برای بررسی استفاده دوباره عراق از سلاح های شیمیایی به ایران اعزام كرد. این هیأت از هفتم اسفند ١٣٦٤ تا دوازدهم اسفند از ایران بازدید و گزارش خود را مبنی بر وجود شواهد و دلایل قوی بر استفاده از سلاح های شیمیایی علیه نیروهای ایران بود، تسلیم دبیر كل كرد. چند فروند هواپیمای رژیم بعثی، هنگامی كه این گروه كارشناسی سازمان ملل متحد در حال بازدید از آثار حمله های شیمیایی عراق در منطقه عملیاتی “والفجر٨“ بودند، چند كیلومتری محل بازدید را بمباران شیمیایی كردند كه بازدید كنندگان مجبور شدند از ماسك های مخصوص استفاده نمایند.
همچنین به دنبال درخواست ایران هیأت كارشناسی سامان ملل متحد از تاریخ هفتم تا نهم اردیبهشت ١٣٦٦ از ایران بازدید و گزارش خود را درباره تداوم استفاده عراق از سلاح های شیمیایی، تسلیم دبیر كل سازمان ملل نمود.
در این گزارش استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم غیرنظامی نیز تأیید شده است.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار