اولین گزارش از شهرهای جنگ زده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دیدارهایی از جبهۀ آتش و خون، حاصل یك سفر كوتاه مدت ناصر ایرانی است كه به صورت داوطلب بر برخی از شهرها ی جنگ زده و قرارگاه های پشت خط مقدم جبهه عزیمت كرد.این اثر، حاوی مصاحبه هایی گذرا با رزمندگان و اهالی مناطق پیش گفته را داشت. در واقع، یادداشت های نویسنده از این […]
دیدارهایی از جبهۀ آتش و خون، حاصل یك سفر كوتاه مدت ناصر ایرانی است كه به صورت داوطلب بر برخی از شهرها ی جنگ زده و قرارگاه های پشت خط مقدم جبهه عزیمت كرد.این اثر، حاوی مصاحبه هایی گذرا با رزمندگان و اهالی مناطق پیش گفته را داشت. در واقع، یادداشت های نویسنده از این سفر بود كه با تنظیم فعلی، در حد یك كار روزنامه ای یك بار مصرف به نظر می رسید.اما چاپ آن به صورت كتاب برای یك بار، در آن شرایط ویژۀ جنگی، شاید عملی لغو نبود.خاصه آن كه، نام آشنا بودن نویسنده و اعتبار ناشر(كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان) نیز، این اقدام را بیشتر توجیه می كرد.مخاطبان این كتاب، جوانان و عموم مردم بودند. دیدارهایی از جبهۀ آتش و خون، اولین اثر منتشره به صورت كتاب،از یك نویسنده ، دراین زمینه، تا این سال بود.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار