اولین گردهمایی بازسازی مناطق جنگ زده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین گرد همایی دانشگاه شیراز برای بررسی مسائل بازسازی مناطق جنگ زده در تاریخ هشتم اسفند ماه سال ١٣٦٤ تشكیل شد. در مراسم افتتاحیه آقایان احمد زمانی و ابوالحسن وفایی در زمینه جنگ و مسائل جانبی آن وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ایراد گردید. سپس مسائل بازسازی مناطق جنگ زده از دیدگاه اقتصادی و […]
اولین گرد همایی دانشگاه شیراز برای بررسی مسائل بازسازی مناطق جنگ زده در تاریخ هشتم اسفند ماه سال ١٣٦٤ تشكیل شد. در مراسم افتتاحیه آقایان احمد زمانی و ابوالحسن وفایی در زمینه جنگ و مسائل جانبی آن وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ایراد گردید. سپس مسائل بازسازی مناطق جنگ زده از دیدگاه اقتصادی و تاریخی برسی شد.موضوعاتی مثل«آسیب های روانی ناشی از جنگ، نقش تكنولوژی در نوسازی مناطق جنگ زده و برنامه ریزی حهت بازسازی صنایع این مناطق و جامعه شناسی و مهاجرین جنگ تحمیلی، توسط سخنرانان این گرد همایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار