اولین نشر خاطرات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موسسه اطلاعات، اولین جریده كشور است كه اقدام به نشر خاطرات رزمندگان اسلام به صورت كتاب نمود و از این لحاظ در بین همكاران مطبوعاتی خود پیشتاز است. منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار
موسسه اطلاعات، اولین جریده كشور است كه اقدام به نشر خاطرات رزمندگان اسلام به صورت كتاب نمود و از این لحاظ در بین همكاران مطبوعاتی خود پیشتاز است.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار