اولین محكومیت دبیر كل سازمان ملل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
“خاویر پرزدوكائیار“ دبیر كل سازمان ملل متحد در روز هجده اسفند ١٣٦٢ بدون نام بردن از هیچ كشوری به طور قاطع و شدید استفاده از سلاح های شیمیایی را محكوم كرد. وی یك روز قبل از آن با سعید رجایی خراسانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد كه اتهام تهران در رابطه با استفاده عراق […]
“خاویر پرزدوكائیار“ دبیر كل سازمان ملل متحد در روز هجده اسفند ١٣٦٢ بدون نام بردن از هیچ كشوری به طور قاطع و شدید استفاده از سلاح های شیمیایی را محكوم كرد.
وی یك روز قبل از آن با سعید رجایی خراسانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد كه اتهام تهران در رابطه با استفاده عراق از گازهای سمی علیه نیروهای ایران در جنگ ٤٢ ماهه خلیج فارس را تكرار كرد ملاقات داشت.سخنگوی سازمان ملل متحد در حالی كه بیانیه “دوكائیار“ را به خبرنگاران قرائت می كرد، گفت سوالات متعددی در رابطه با موضوع دبیر كل سازمان ملل درباره استعمال سلاح های شیمیایی توسط مطبوعات و سایر محافل عنوان شده است.نباید هیچ نوع تردیدی در این مورد كه دبیر كل به طور قطع و به شدت استفاده از سلاح شیمیایی در هر زمانی و در هر كجا باشد را محكوم می كند وجود داشته باشد.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت نماینده ایران در ملاقات خود با پرزدوكائیار، قطعنامه عمومی كه در دسامبر ١٩٨٢ آذر و دی ١٣٦١ در زمینۀ تأیید پروتكل ١٩٢٥ ژنو در رابطه با ممنوعیت استفاده از گازهای سمی در جنگ به تصویب رسیده است را مطرح كرد.
در این قطعنامه از دبیر كل خواسته شده بود نقض این ممنوعیت را كنترل كند تا به گفته سخنگوی یاد شده دوكائیار موضوع را بررسی می كند. وی همچنین اضافه كرد كه پرز دوكائیار با رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در تماس بوده است.
سخنگوی مزبور گفت: تا كنون اقدامی در رابطه با درگیر شدن مجدد این شورا كه پانزده كشور عضو آن هستند درجنگ خلیج فارس به عمل نیامده است. در خواست این شورا در سال گذشته جهت یك آتش بس و مذاكره از طرف ایران كه خواهان محكوم كردن عراق به خاطر شروع جنگ در سپتامبر ١٩٨٠ شهریور ١٣٥٩ است، رد شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار