اولین فرمانده مشترك سپاه در جنگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین فرمانده مشترك سپاه در عملیات فتح المبین به كار گرفته شد.سپاه پاساداران كه مسوئلیت فرماندهی و هدایت بسیج را نیز بر عهده داشت به مرور زمان و متناسب با نیازهای جبهه سازمان خود را از نظر كمی و كیفی گسترش داد.سیستم اداره جنگ مردمی در عملیات ثامن الائمه و طریق القدس به صورت ابتدایی […]
اولین فرمانده مشترك سپاه در عملیات فتح المبین به كار گرفته شد.سپاه پاساداران كه مسوئلیت فرماندهی و هدایت بسیج را نیز بر عهده داشت به مرور زمان و متناسب با نیازهای جبهه سازمان خود را از نظر كمی و كیفی گسترش داد.سیستم اداره جنگ مردمی در عملیات ثامن الائمه و طریق القدس به صورت ابتدایی شكل گرفت و در عملیات فتح المبین با تغییرات عمده ای گسترش یافت.در این عملیات سپاه به طور چشمگیری سازمان خود را گسترش داد به گونه ای كه دوزاده تیپ را آماده و به میدان وارد كرد. سپاه برای اولین بار فرماندهی مشترك از بالاترین رده فرماندهی تا پاین ترین واحدهای رزمی به كار گرفته شد.ادغام نیروها از رزمندگان تا رده فرماندهان و تشكیل قرارگاه های مشترك در وضع مطلوبی به اجرا در آمد.كامل كردن نقاط قوت و ضعف نیروها از سوی یكدیگر نكته مهم در این ادغام بود.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار