اولین سمینار بررسی رمان جنگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین سمینار رمان جنگ در ایران و جهان در روزهای شانزدهم تا هجدهم شهریور سال ١٣٧٢ در كرمانشاه برگزار شد و در آن دیدگاه های محققان، پژوهشگران و اندیشمندان فرهنگی كشور درباره دو واژه «رمان» و«جنگ» در معرض افكار عمومی قرار گرفت. در این سمینار ٣٢ مقاله ارئه گردید كه موضوع مقالات عبارت بودند از […]
اولین سمینار رمان جنگ در ایران و جهان در روزهای شانزدهم تا هجدهم شهریور سال ١٣٧٢ در كرمانشاه برگزار شد و در آن دیدگاه های محققان، پژوهشگران و اندیشمندان فرهنگی كشور درباره دو واژه «رمان» و«جنگ» در معرض افكار عمومی قرار گرفت.
در این سمینار ٣٢ مقاله ارئه گردید كه موضوع مقالات عبارت بودند از : رمان و جایگاه و كاربرد آن در جنگ و نقش و تاثیر آن در ادبیات انقلاب اسلامی در فضای فكری و فرهنگی جامعه پس از جنگ،آینده رمان و داستان نویسی جنگ در ایران و تاثیر جنگ بر ادبیات اردوگاهی به عرصه رمان جنگ، پارامترها و عوامل اساسی در رمان جنگ،كاركرد خاطره ها در رمان های جنگی، نقش ادبیات داستانی در تبیین و تثبیت ارزش های جنگ و باورهای معنوی آن.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار