اولین جلسه سپاه هویزه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پس از شكست محاصرۀ سوسنگرد و حماسۀ ٢٥ آبان ١٣٥٩ نیروهای سپاه هویزه با كوله باری از شهادت ها به هویزه بازگشتند و در انتظار تصمیم مسئولین سپاه شدند در این روز سید حسین علم الهدی به همراه تعدادی از جوانان اهوازی وارد هویزه شدند. مأموریت این گروه كه ساماندهی سپاه هویزه بود. سید حسن […]
پس از شكست محاصرۀ سوسنگرد و حماسۀ ٢٥ آبان ١٣٥٩ نیروهای سپاه هویزه با كوله باری از شهادت ها به هویزه بازگشتند و در انتظار تصمیم مسئولین سپاه شدند در این روز سید حسین علم الهدی به همراه تعدادی از جوانان اهوازی وارد هویزه شدند.
مأموریت این گروه كه ساماندهی سپاه هویزه بود. سید حسن علم الهدی با وجود مسئولیت های سنگینی كه در سپاه خوزستان و ارگان های دیگر داشت شخصاً داوطلب این مأموریت شد.
اولین جلسه این گروه در دبیرستان ابن سینا تشكیل شد. در این جلسه، صحبت از این می شود كه هویزه نقطه مهمی است كه اگر در تقویت شود، می تواندعقبۀ دشمن را تهدید كند. رابطه نیروهای عراقی را در بستان و جفیر قطع كند. سید حسین علم الهدی می گوید:
برای تضعیف روحیه دشمن و اعلام موجودیت و حضور سپاه در منطقه، باید یك سری عملیات ایذایی علیه دشمن صورت بگیرد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار