ان الصلوة تنها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
————- نه این كه اهل نماز جماعت و مسجد نبود، نه، بلكه گاهی همین طوری، به قول خودش برای خنده ویرش می گرفت و بعضی از بچه های ناآشنا را دست به سر می كرد. ظاهراً یك بار همین كار را با یكی از دوستان طلبه كرد. به این نحو كه وقتی صدای اذان بلند […]
-------------
نه این كه اهل نماز جماعت و مسجد نبود، نه، بلكه گاهی همین طوری، به قول خودش برای خنده ویرش می گرفت و بعضی از بچه های ناآشنا را دست به سر می كرد. ظاهراً یك بار همین كار را با یكی از دوستان طلبه كرد. به این نحو كه وقتی صدای اذان بلند شده بود آن برادر از او پرسیده بود:« نمی آیی برویم نماز؟» پاسخ داده بود:« نه، همین جا می خوانم». آن بندۀ خدا هم شروع كرده بود از فضایل نماز جماعت و نمازی كه در مسجد خوانده می شود گفتن، كه جواب شنیده:«خود خدا هم تازه در قرآن گفته: ان الصلوه تنها(=تنهی) حتی نگفته دو تایی و سه تایی» و او كه فكر نمی كرد قضیه شوخی باشد به جای اینكه بگوید آیه را غلط ترجمه می كنی اخوی، خودش را زد به آن راه و گفت:« گفته «تن ها» یعنی چند نفری، نه تنها و یك نفری».