انعكاس نور

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی خورشید در حال غروب بود ما با مشكل انعكاس نور از شیشه خورده ها ، وسایل و ادوات مواجه بودیم . دشمن با گرای دقیق حاصل از تابش نور خورشید، مواضع ما را شناسایی می كرد و می كوبید. برادران در بعضی از نقاط خاكریز كه پشت آن سنگر ادوات یا جمعی نبود، اقدام […]
وقتی خورشید در حال غروب بود ما با مشكل انعكاس نور از شیشه خورده ها ، وسایل و ادوات مواجه بودیم . دشمن با گرای دقیق حاصل از تابش نور خورشید، مواضع ما را شناسایی می كرد و می كوبید. برادران در بعضی از نقاط خاكریز كه پشت آن سنگر ادوات یا جمعی نبود، اقدام به ریختن شیشه خرده یا آیینه شكسته كردند و همین امر باعث شد عراقیها محل بازتاب نور را بكوبند و به خیال خود به نیروهای ایرانی ضربه بزنند!