الهی تیر به سینه ات بخورد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از شهیدان آمار تهیه می كردیم. روی برگه ها محلی بود برای ذكر علت شهادت، این كه تیر و تركش به كجای بدنش اصابت كرده است. جلوی اسم یكی از بچه ها نوشته شده بود كه تیر به سینه اش خورده، هم رزم بسیجی به من گفت:«گمان می كنم، مثل من، كوچك كه بوده مادرش […]
از شهیدان آمار تهیه می كردیم. روی برگه ها محلی بود برای ذكر علت شهادت، این كه تیر و تركش به كجای بدنش اصابت كرده است. جلوی اسم یكی از بچه ها نوشته شده بود كه تیر به سینه اش خورده، هم رزم بسیجی به من گفت:«گمان می كنم، مثل من، كوچك كه بوده مادرش را اذیت می كرده آن وقت او عصبانی شده و نفرینش كرده كه:«الهی مادر تیر به سینه ات بخورد» و حالا بعد از چند سال دعایش اجابت شده است».