القای ترس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای شناسایی با دو نفر از دوستان جلو رفته بودیم. نیمه های شب متوجه شدیم نزدیك گشتی عراقی ها هستیم. یكی ازبچه ها گفت بیایید عراقی ها را مسخره كنیم وبعد خودش شروع كرد به تقلید صدای گرگ و صداهای وحشناك دیگر، عراقی ها به محض شنیدن صدا، خود را به زمین انداختند و چند […]
برای شناسایی با دو نفر از دوستان جلو رفته بودیم. نیمه های شب متوجه شدیم نزدیك گشتی عراقی ها هستیم. یكی ازبچه ها گفت بیایید عراقی ها را مسخره كنیم وبعد خودش شروع كرد به تقلید صدای گرگ و صداهای وحشناك دیگر، عراقی ها به محض شنیدن صدا، خود را به زمین انداختند و چند بار تیراندازی كردند. بعد ازقطع شدن صدا خواستند دوباره بلند شوند كه صدای وحشتناك تكرار شد وآن ها دوباره خود را به زمین انداختند وما ازخنده روده بر شده بودیم. اما به خاطر این كه ما را پیدا نكنند با هزار زحمت آن دوست را مجبور كردیم ساكت شود. صبح وقتی گشتی های عراقی به عقب برگشتند ما نیز موفق شدیم به خط خود بازگردیم.