الاغ مسلح

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات مرصاد، منافقان با زور و تهدید الاغ و قاطر روستاییان اطراف محل درگیری را می گرفتند تا مجروحان خود را با آن ها حمل كنند و در مسیرهای كوهستانی و طاقت فرسا ازآن ها استفاده كنند. اهالی چاره ای جز تسلیم نداشتند و الا همان بلایی به سرشان می آمد كه سر روستاییان […]
در عملیات مرصاد، منافقان با زور و تهدید الاغ و قاطر روستاییان اطراف محل درگیری را می گرفتند تا مجروحان خود را با آن ها حمل كنند و در مسیرهای كوهستانی و طاقت فرسا ازآن ها استفاده كنند. اهالی چاره ای جز تسلیم نداشتند و الا همان بلایی به سرشان می آمد كه سر روستاییان سایر روستاها آمده بود و از طرفی چون می دانستند اموال و احشامشان را به دست چه اشخاصی می سپارند عموماً به احشام مرگ موش می خوراندند تا در میان راه سقط شوند. اما یكی از آن ها كار جالبی كرده بود؛ دو نارنجك را در دو طرف پالان الاغ قرارداده و ریسمان محكمی به ضامن آن بسته بود و سر دیگر ریسمان را از هر دو طرف پای حیوان به زیر شكم او محكم بند كرد. وقتی الاغ درسر بالایی تند كوه ها كمی پایش را بیش از حد معمول بازكرده بود خودش و كسی كه سوارش شده بود متلاشی شدند.