اشكال ندارد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
گفتم:«خدا رحمت كند یكی از رفقای شهید را، دستش خیر بود. من وقتی زندگی را شروع كردم آه نداشتم با ناله سودا كنم، نه كار، نه پول ، نه پارتی، هیچ چیز». وقتی شرح حالم را برایش گفتم دست كرد در جیبش گفت:«باشد، اشكالی ندارد!»
گفتم:«خدا رحمت كند یكی از رفقای شهید را، دستش خیر بود. من وقتی زندگی را شروع كردم آه نداشتم با ناله سودا كنم، نه كار، نه پول ، نه پارتی، هیچ چیز». وقتی شرح حالم را برایش گفتم دست كرد در جیبش گفت:«باشد، اشكالی ندارد!»