از خانۀ آقاجانم آورده ام

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
افراد با یكی از بچه ها كه در واحد تداركات لشكر كار می كرد و شكم آورده بود، شوخی داشتند. او را به هم نشان می دادند و آهسته می گفتند:«بزنیم به تخته، تداركات به برادران ما ساخته است». او كه می شنید جواب می داد:«والله به حضرت عباس(ع) از خانۀ آقاجانم آورده ام. تداركات […]
افراد با یكی از بچه ها كه در واحد تداركات لشكر كار می كرد و شكم آورده بود، شوخی داشتند. او را به هم نشان می دادند و آهسته می گفتند:«بزنیم به تخته، تداركات به برادران ما ساخته است». او كه می شنید جواب می داد:«والله به حضرت عباس(ع) از خانۀ آقاجانم آورده ام. تداركات گورش كجاست كه كفن داشته باشد. این وصله ها به تداركات لشكر نمی چسبد!»