ارتش ده نفره

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مرحلۀ اول عملیات بیت المقدس در تپۀ ١٨٢نزدیك فكه انجام شد. شب اول عملیات هفتصد نفر اسیر گرفتیم و همۀ نیروهای مستقر در خط، جز ١٠ نفر، برای انتقال آن ها به پشت خط رفتند. ماندیم ١٠نفر گرسنه و تشنه شب شد. طبق معمول، نیروهای عراقی پاتك كردند و جلو آمدند . تصمیم گرفتیم هر […]
مرحلۀ اول عملیات بیت المقدس در تپۀ ١٨٢نزدیك فكه انجام شد. شب اول عملیات هفتصد نفر اسیر گرفتیم و همۀ نیروهای مستقر در خط، جز ١٠ نفر، برای انتقال آن ها به پشت خط رفتند. ماندیم ١٠نفر گرسنه و تشنه شب شد. طبق معمول، نیروهای عراقی پاتك كردند و جلو آمدند . تصمیم گرفتیم هر كدام در قسمتی از تپه مستقر شویم و اجرای آتش كنیم تا دشمن پی به كمبود نفرات ما نبرد . هر كدام هم هر لحظه جایمان را تغییر می دادیم و تیراندازی می كردیم و به این شیوه توانستیم پاتك را دفع كنیم.