اذان بی سیمی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعضی از دوستان بی سیم چی برای روحیه دادن به رزمندگان پشت بی سیم اذان می گفتند به این ترتیب كل نیروهای مستقر درخط صدای اذان را مستقیم و به طور زنده می شنیدند.
بعضی از دوستان بی سیم چی برای روحیه دادن به رزمندگان پشت بی سیم اذان می گفتند به این ترتیب كل نیروهای مستقر درخط صدای اذان را مستقیم و به طور زنده می شنیدند.