اخلاص

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی بچه ها تازه واردی می دیدند و باب دوستی با سؤال باز می شد می پرسیدند: ـ دفعۀ چندمه كه به جبهه آمدی؟ ـ با این دفعه …. می شود یك دفعه!(كنایه از این كه هنوز تسویه حساب نكرده ام و جز چند مرخصبی بقیۀ ایام عمر پس از اولین اعزام منطقه بوده ام)
وقتی بچه ها تازه واردی می دیدند و باب دوستی با سؤال باز می شد می پرسیدند:
ـ دفعۀ چندمه كه به جبهه آمدی؟
ـ با این دفعه .... می شود یك دفعه!(كنایه از این كه هنوز تسویه حساب نكرده ام و جز چند مرخصبی بقیۀ ایام عمر پس از اولین اعزام منطقه بوده ام)