اتاقك چوبی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی فرصتی دست می داد از تخته های جعبۀ گلولۀ توپ، اتاقك درست می كردیم و داخل آن قفسه می زدیم كه در سنگر و چادر برای نگه داری وسایل از آن استفاده می شد و هر طبقه از این قفسه جای یك وسیله بود.
وقتی فرصتی دست می داد از تخته های جعبۀ گلولۀ توپ، اتاقك درست می كردیم و داخل آن قفسه می زدیم كه در سنگر و چادر برای نگه داری وسایل از آن استفاده می شد و هر طبقه از این قفسه جای یك وسیله بود.