آیینه و فانوس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه های واحد تخریب كارگاهی ایجاد كرده بودند تا شب ها در آن راه های تازۀ كشف و خنثی سازی انواع مین ها را آزمایش كنند. این واحد نزدیك اهواز قرار داشت و به علت موقعیت خاص شهر مرتب برق قطع می شد و چون از موتور برق و ژنراتور خبری نبود، یكی از رزمندگان […]
بچه های واحد تخریب كارگاهی ایجاد كرده بودند تا شب ها در آن راه های تازۀ كشف و خنثی سازی انواع مین ها را آزمایش كنند. این واحد نزدیك اهواز قرار داشت و به علت موقعیت خاص شهر مرتب برق قطع می شد و چون از موتور برق و ژنراتور خبری نبود، یكی از رزمندگان آیینۀ بزرگی را پیدا كرده و درگوشه ای مناسب از كارگاه قرار داده و مقابل آن تعدادی فانوس گذاشته بود. نور فانوس ها در مقابل آیینۀ بزرگ شكسته و چند برابر می شد وبه این ترتیب، محموله ای كه با آن تعداد فانوس هرگز روشن نمی شد، كاملاً روشن و مناسب كار می گردید.