آیینه های هم محور

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در خط شلمچه مشكل تاریكی سنگرها را با آیینه هایی كه در اختیار داشتیم حل می كردیم. به این شكل كه آن ها با زوایایی خاص هم محور می شدند. به این وسیله نور خورشید را به نقاط تاریك هدایت می كردیم.
در خط شلمچه مشكل تاریكی سنگرها را با آیینه هایی كه در اختیار داشتیم حل می كردیم. به این شكل كه آن ها با زوایایی خاص هم محور می شدند. به این وسیله نور خورشید را به نقاط تاریك هدایت می كردیم.