آفتابۀ ممسك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در شرایطی كه از بابت آب در مضیقه بودیم یكی از برادران در بدنۀ آفتابه سوراخی ایجاد كرده بود كه بیش تر از یك حدی در آن آب قرار نگیرد و افراد ناگریز به صرفه جویی شوند.
در شرایطی كه از بابت آب در مضیقه بودیم یكی از برادران در بدنۀ آفتابه سوراخی ایجاد كرده بود كه بیش تر از یك حدی در آن آب قرار نگیرد و افراد ناگریز به صرفه جویی شوند.