آرزوی به گور برده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
غذا هر چه می خواست باشد، سفره را كه پهن می كردند دعای قبل و بعد از غذا! رو شاخش بود. حرف و حدیث زیاد بود. هر كس هر چه دلش می خواست می گفت، همه از هفت دولت آزاد بودند. همین یك نواخت نبودن عبارات و كلیشه ای نبودن موضوع های این همه تنوع […]
غذا هر چه می خواست باشد، سفره را كه پهن می كردند دعای قبل و بعد از غذا! رو شاخش بود. حرف و حدیث زیاد بود. هر كس هر چه دلش می خواست می گفت، همه از هفت دولت آزاد بودند. همین یك نواخت نبودن عبارات و كلیشه ای نبودن موضوع های این همه تنوع و پر مایگی از برادران همیشه كشته مردۀ حوری بلوری بود و الی آخر دعایش همین بود، توقع زیادی نداشت:«اللهم زوجنا من الحورالعین». ما اذیتش می كردیم و می گفتیم:«این آرزو را باید به گور ببری». و او در جواب می گفت:«اتفاقاً به گور می برم».